Category Archives: Satua Bali

Pan Balang Tamak

Pan Balang Tamak Ada reko anak madan Pan Balang Tamak, maumah di désa anu. Kacrita ia sugih pesan tur ririh makruna, muah tuara nyak kalah tekén pada timpalné di dé?a totonan. Baan té saking kruna daya upayané anggona ngamusuhin dé?ané. … Continue reading

Posted in Satua Bali | Tagged | Leave a comment

Satua Bali i pucung

I Pucung Kacrita ada koné tuturan satua, di Banjar Kawan, wewengkon Koripan ada anak pacul ngelah pianak muani adiri madan I Pucung. I Pucung koné gegaenné tuwah mapikat di cariké, nanging ké nyalah unduk pajalanné mapikat krana ia mikatin kedis … Continue reading

Posted in Satua Bali | Tagged | Leave a comment

Naga Basukih

Jani ada kone tutur-tuturan satua, Ida Betara Guru. Ida Betara Guru totonan malinggih ring Gunung Semeru, kairing olih putranidane mapesengan I Naga Basukih. Pesengan Idane dogen suba ngarwanang, I Naga Basukih terang gati suba putran Ida Betara Guru totonan maukudan … Continue reading

Posted in Satua Bali | Tagged | Leave a comment

satua siap selem

Ada tuturan satua siap selem ngelah panak pitung ukud, I Doglagan ane paling cenika. Ada kone Meng Kuuk maumah dadi anatah, masih ngelah panak enu cenik-cenik. Sai-sai I Kuuk ngae daya apang sida ia ngamah I Siap Selem, sabilang peteng … Continue reading

Posted in Satua Bali | Tagged | Leave a comment

Cupak Grantang

Cupak Teken Grantang Kaambil saking http://rare-angon.blogspot.com Ada katuturang satua, I Cupak teken I Grantang. Menyama ajaka dadua. I Cupak ane kelihan, I Grantang ane cerikan. Goba lan parilaksanan kaka adi punika doh pesan matiosan. I Cupak gobane bocok, kumis jempe, … Continue reading

Posted in Satua Bali | Tagged | Leave a comment